διοικητικό συμβο΄υλιο

Σταμάτης Ιωάννης
Πρόεδρος

Παπιγγιώτη Ελένη
Αντιπρόεδρος

Μητσιάδης Αλέξανδρος
Tαμίας

Τσαουσίδης-Τσαχίδης Παύλος
Γραμματέας

Αλογάρη Μαρία
Σύμβουλος

Δρ. Αρχαυλή Κυριακή
Σύμβουλος

Δρ. Αποστολίδης Σάββας
Σύμβουλος