Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.Εισαγωγή

Με την παρούσα ενημέρωση θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ, στην οποίο ανήκει η δικτυακή πύλη www.griechische-gemeinde-frankfurt.org και το οποίο λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παραπάνω διαδικτυακού χώρου.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Προκειμένου να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο www.griechische-gemeinde-frankfurt.org δεν απαιτείται η καταχώριση προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο διαδικτυακό τόπο www.griechische-gemeinde-frankfurt.org, κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Επίσης, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ μέσω του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου (για παράδειγμα μέσω της αποστολής σχολίου ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ
ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων κυρίως του ονόματος και της ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

Πέραν των ανωτέρω, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα του ευρύ κοινού, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ιδιότητα κυρίως σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να εγγραφεί στις διάφορες εκδηλώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ, πχ. μηνιαία σειρά εκδηλώσεων «Διάλογοι», εγγραφή για συμμετοχή στο ετήσιο Συνέδριο καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις.

Περαιτέρω συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα που προκύπτουν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης ή έγκρισης δωρεών. Ειδικότερα για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της διαδικασίας των δωρεών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ.
Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας, που καταγράφονται μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας ή κατά την διάρκεια των ποικίλων εκδηλώσεών μας.

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες επιμέρους πολιτικές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ ισχύουν και προσαρμόζονται στις μεταξύ μας σχέσεις.
3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Φροντίζουμε και συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

Α) για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση ενημερώσεων σχετικά με νέες δωρεές, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ,

Β) προκειμένου να απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα σε συνέχεια ερωτήματός/σχολίου σας προς της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ,

Γ) για την συμμετοχή σας σε διάφορες εκδηλώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ,

Δ) για την πραγματοποίηση επίσκεψής σας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ
και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού της

Ε) για την εξέταση του ενδεχομένου συνεργασίας μαζί σας και

Δ) για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε αντισυμβαλλόμενο μέρος.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψιν μας για τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των προσωπικών σας στοιχείων είναι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων που καθορίζεται από τη νομοθεσία και τα χρονικά όρια εντός των οποίων μία δημόσια αρχή μπορεί να απαιτήσει από εμάς να τις χορηγήσουμε πληροφορίες που τηρούμε στα αρχεία μας.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ;
• Η εκτέλεση σύμβασης (για παράδειγμα όταν συμμετέχετε σε μία εκδήλωση),
• Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, για έναν ή περισσότερους σκοπούς (για παράδειγμα, για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ),
• Η συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νόμος (για παράδειγμα, όταν κοινοποιούμε στοιχεία των συνεργατών μας στις φορολογικές αρχές) και
• Το υπέρτερο έννομο συμφέρον της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ
(για παράδειγμα όταν καταγράφουμε την εικόνα σας μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την διασφάλιση της ασφάλειας των κτιριακών μας εγκαταστάσεων και του προσωπικού μας).

6. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία που μας χορηγείτε κατά κανόνα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ μαζί τους και υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως πχ. τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, σύμβουλοι υπηρεσιών ασφαλείας, κ.α.)

Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις:
•Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων,
•Εάν η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται για την άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ, ή
•Εάν απαιτηθεί από τον νόμο ή απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα εφαρμόσει κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Πως εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευθεί συμβατικά μαζί μας, μεταξύ άλλων:
• Να τηρούν εχεμύθεια,
• Να μην στέλνουν σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα σας χωρίς την άδεια της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ και να μην τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος,
• Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
• Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής GDPR)
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν ισχύει ένας από τους λόγους που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας.

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί μας και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει μια από τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ:

• Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε το Newsletter
• Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε το newsletter αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις εγγραφής, πατώντας το link «διαγραφή» ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε.
• Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που σας δίνουμε παρακάτω.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@griechische-gemeinde-frankfurt.org ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
Griechische Gemeinde Frankfurt/Main – Hessen e.V.
Adalbertstraße 23
60486 Frankfurt am Main

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε πως παραβιάζουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα.

9. Σύνδεσμοί (Links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός τόπος griechische-gemeinde-frankfurt.org περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ
, αλλά από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στους οποίους ανήκουν οι παραπάνω δικτυακοί τόποι. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΣΣΗΣ Α.Σ
για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη του σε άλλους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων λόγω επίσκεψής του στους παραπάνω δικτυακούς τόπους .

10. Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο griechische-gemeinde-frankfurt.org και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη-επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του ιστότοπου griechische-gemeinde-frankfurt.org. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.
Ο ιστότοπος griechische-gemeinde-frankfurt.org αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:
(α) Google Analytics
Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του griechische-gemeinde-frankfurt.org ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του.
(β) Κοινωνική δικτύωση
Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του griechische-gemeinde-frankfurt.org με τα μέσα αυτά.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
Μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).